دفتر ریاست

رئیس دانشکده

دکتر طاهر روشندل اربطانی

استاد گروه مدیریت بازرگانی

مرتبه علمی استاد
محل دفتر طبقه دوم ساختمان اداری
مسئول دفتر آقای مهدی فلاح
   
تلفن دفتر 021-61117630
ایمیل arbatani@ut.ac.ir
رخ نما http://profile.ut.ac.ir/~arbatani

روسای پیشین دانشکده