دانلود

اخبار مربوط به دفتر ارتباط با صنعت شامل تفاهم‌نامه‌ها، فرصت‌های کارآموزی و استخدام، بازدیدهای صنعتی و ... در این بخش به نمایش در می‌آیند.

اخبار مربوط به حوزه بین‌الملل شامل فرصت‌های مطالعاتی و ماموریت‌های پژوهشی و کنفرانسها و اخبار همکاری‌های بین‌المللی در این بخش به نمایش در می‌آیند.

در این بخش اخبار دریافتی از موسسات آموزشی و پژوهشی و یا ذینفعان مختلف دانشکده درج می‌شوند.