نمایشگر یک مطلب


برای برگزاری دفاعیه به صورت آنلاین،

پس از گام مقدماتی یعنی هماهنگی با اداره آموزش (لینک مشاهده)

شما باید سه گام دیگر را بردارید

(کل زمان مورد نیاز 5 + 10 + 30 = 45 دقیقه)
پس صبور باشید و هر سه مرحله را با دقت و حوصله انجام دهید تا دفاعیه خوبی داشته باشید