برای برگزاری دفاعیه به صورت آنلاین،

پس از گام مقدماتی یعنی هماهنگی با اداره آموزش (لینک مشاهده)

شما باید سه گام دیگر را بردارید

(کل زمان مورد نیاز 5 + 10 + 30 = 45 دقیقه)
پس صبور باشید و هر سه مرحله را با دقت و حوصله انجام دهید تا دفاعیه خوبی داشته باشید

 

نمایشگر یک مطلب