اعضای هیات علمی

طهمورث حسنقلی پوریاسوری

طهمورث حسنقلی پوریاسوری،

استاد
  • مدیر مسئول نشریات دانشکده
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
شماره تماس : 61117763
اتاق : ساختمان اساتید- همکف- اتاق 27
صفحه رخ نما
Scopus
  • 14 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 57 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش های تحقیق کسب و کار 4310101 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 11:00) 1400/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
سمینار در مسایل بازاریابی جهانگردی (تحقیقات بازاریابی) 4303424 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1400/11/06 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400
بازاریابی بین المللی و صادرات 4303241 2 10 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1400/04/15 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1399
سیستم های خرید، انبارداری و توزیع 4303302 3 01 | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1400/04/15 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
روش تحقیق 4301244 2 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) 1400/04/20 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
فلسفه علم و روش شناسی تحقیق در مدیریت بازرگانی 4303325 3 03 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30) 1399/11/25 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
روش تحقیق در مدیریت 4320098 3 03 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/11/04 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
سمینار در مسایل بازاریابی جهانگردی (تحقیقات بازاریابی) 4303424 2 01 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/06 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت 4302274 2 10 هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1399/11/08 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
روش تحقیق پیشرفته در علوم رفتاری(مدیریت منابع انسانی) 4316109 2 11 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/14 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
تحقیقات بازاریابی 4310038 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 13:00) 1399/04/11 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
سیستم های خرید، انبارداری و توزیع 4303302 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1399/04/10 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
مدیریت ارتباط با مشتریان 4310132 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مبانی سازمان و مدیریت 4303299 3 01 هرهفته یک شنبه (09:45 - 11:15) | هرهفته سه شنبه (09:45 - 11:15) 1398/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
فلسفه علم و روش شناسی تحقیق کیفی 4310202 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
سیستم های خرید، انبارداری و توزیع 4303302 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1398/10/24 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
سمینار در مسایل بازاریابی جهانگردی (تحقیقات بازاریابی) 4303424 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
تحقیقات بازاریابی 4310038 3 01 هرهفته دو شنبه (07:30 - 10:00) 1398/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نظریه های سازمان و مدیریت 4310082 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/31 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
سیستم های خرید، انبارداری و توزیع 4303302 3 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:00) 1398/03/28 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2