اعضای هیات علمی

محمدسعید تسلیمی

محمدسعید تسلیمی،

استاد
  • ، عضویت هیأت ممیزه مرکزی "علوم انسانی و هنر"
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
شماره تماس : 61117741
اتاق : ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 55
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 94 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال