اعضای هیات علمی

طیبه عباسی

طیبه عباسی،

استادیار
  • نماینده پژوهش گروه مدیریت دولتی
  • عضو انجمن مدیریت دولتی ایران
  • کارگروه مشترک منعقده بین دانشگاه و مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
شماره تماس : 61117785
اتاق : ساختمان امام رضا- اتاق 406
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 63 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.