اعضای هیات علمی

طیبه عباسی

طیبه عباسی،

استادیار
  • نماینده پژوهش گروه مدیریت دولتی
  • عضو انجمن مدیریت دولتی ایران
  • کارگروه مشترک منعقده بین دانشگاه و مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
شماره تماس : 61117785
اتاق : ساختمان امام رضا- اتاق 406
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 62 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۰

پروفایل

  • کارگروه مشترک منعقده بین دانشگاه و مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی 1394←…
  • عضو انجمن مدیریت دولتی ایران 1392←…
  • نماینده پژوهش گروه مدیریت دولتی 1392←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تربیت مدرس ، مدیریت دولتی

… ←

فعالیت های علمی