اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سعید روحانی

سعید روحانی،

استادیار
 • ، دبیر محور رهبری دیجیتال جایزه تحول دیجیتالی
 • ، عضو شورای سردبیری اطلاع رسانی دانشکده مدیریت
 • ، معاونت پژوهشی دانشکده مدیریت
دانشکده مدیریت
مدیریت فناوری اطلاعات
شماره تماس : 61117606 و 61117644
اتاق : ساختمان اداری- طبقه بالا
صفحه رخ نما
Scopus
 • 243 ارجاعات
 • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۲۴
Google Scholar
 • 558 ارجاعات
 • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۲۴

پروفایل

 • ، معاونت پژوهشی دانشکده مدیریت 1397←…
 • ، عضو شورای سردبیری اطلاع رسانی دانشکده مدیریت 1396←…
 • ، دبیر محور رهبری دیجیتال جایزه تحول دیجیتالی 1395←…
 • ، سرپرست فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشکده مدیریت 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، مهندسی سیستم

1385 ← 1390

M.Sc ، دانشگاه علامه طباطبایی ، مدیریت فناوری اطلاعات

1383 ← 1385

کارشناسی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، مهندسی صنایع

1379 ← 1383

فعالیت های علمی