اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدابوالقاسم میرا

سیدابوالقاسم میرا،

استادیار
  • ، مدیر دفتر شاهد و ایثارگر دانشکده مدیریت
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
شماره تماس : 61117615
اتاق : ساختمان اساتید- همکف- اتاق 37
صفحه رخ نما
Scopus
  • 2 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۷/۹

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.