اعضای هیات علمی

ساسان مهرانی

ساسان مهرانی،

دانشیار
 • عضو کمیته تهیه و تدوین حسابداری تعهدی
دانشکده مدیریت
حسابداری و حسابرسی
شماره تماس : 02161117666
اتاق : ساختمان امام رضا- اتاق 522
صفحه رخ نما
Google Scholar
 • 204 ارجاعات
 • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

پروفایل

 • مدیر گروه کمیته تخصصی برنامه ریزی رشته حسابداری 1396←1398
 • مدیر گروه تخصصی حسابداری سازمان سمت 1395←1396
 • مدیر گروه حسابداری و مالی پردیس ارس 1395←1397
 • عضو کمیسیون برنامه ریزی و ارتقاء نشریات علمی دانشگاه تهران 1395←1398
 • عضو هیئت داوری گروه تخصصی علوم انسانی در مرحله کشوری جشنواره دانشجوی نمونه 1395←1395
 • مدیر گروه تخصصی حسابداری سمت 1394←1395
 • عضو کمیته تخصصی برنامه ریزی حسابداری وزارت علوم 1394←1396
 • مدیر گروه حسابداری سمت 1394←1395
 • عضو کمیته تدوین نظام یکپارچه مالی ، اداری ، آموزشی و پژوهشی دانشگاه 1394←1395
 • مدیر گروه حسابداری و مالی پردیس ارس 1393←1395
 • مدیر علمی و اجرائی حسابداری تعهدی در دانشگاهها و موسسات 1393←1396
 • عضو کارگروه منابع و اقتصاد آموزش عالی تدوین برنامه ششم توسعه 1393←1395
 • عضو گروه مدیریت سازمان سمت 1393←1394
 • معاون اقتصادی و توسعه 1392←1394
 • مشاور معاونت اداری و مالی وزارت علوم تحقیقات فناوری 1392←1395
 • عضو کمیته تهیه و تدوین حسابداری تعهدی 1391←…
 • عضو کمیته تخصصی گروه حسابداری دانشگاه تربیت مدرس 1391←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، حسابداری

1373 ← 1379

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، حسابداری

1369 ← 1373

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، حسابداری

1365 ← 1369

فعالیت های علمی