اعضای هیات علمی

شاپور محمدی

شاپور محمدی،

دانشیار
دانشکده مدیریت
مدیریت مالی و بیمه
شماره تماس : 61117748
اتاق : ساختمان اساتید- همکف- اتاق 31
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تهران ، اقتصادسنجی-اقتصاد توسعه

1377 ← 1382

کارشناسی ارشد ، تهران ، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

1375 ← 1377

کارشناسی ، تهران ، اقتصاد بازرگانی

1371 ← 1375

فعالیت های علمی