اعضای هیات علمی

سعید شیرکوند

سعید شیرکوند،

استادیار
 • ، سمت: عضو هیأت امنای دانشگاه فنی و حرفه ای
 • ، سمت: عضویت هیأت امنای دانشگاه جامع علمی کاربردی
 • ، عضو شورای پارک علم و فناوری
 • ، نماینده ثابت و تام الاختیار سازمان میراث فرهنگی در جلسات شورای اجتماعی کشور
 • ، عضو شورای برنامه ریزی توسعه روستایی و عشایری و توانمندسازی گروه های کم درآمد
 • ، نماینمده تام الاختیار سازمان میراث فرهنگی در شورای سیاست گذاری محیط زیست
 • ، عضویت در ستاد اقتصاد مقاومتی
 • ، عضو شورای سیاست گذاری اولین کنگره ملی مدیریت امور جوانان
دانشکده مدیریت
مدیریت مالی و بیمه
شماره تماس : 61117746
اتاق : ساختمان اساتید- همکف- اتاق 28
صفحه رخ نما
Google Scholar
 • 15 ارجاعات
 • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پروفایل

 • ، عضو شورای سیاست گذاری اولین کنگره ملی مدیریت امور جوانان 1395←…
 • ، نماینمده تام الاختیار سازمان میراث فرهنگی در شورای سیاست گذاری محیط زیست 1395←…
 • ، عضویت در ستاد اقتصاد مقاومتی 1395←…
 • ، عضو شورای برنامه ریزی توسعه روستایی و عشایری و توانمندسازی گروه های کم درآمد 1394←…
 • ، نماینده ثابت و تام الاختیار سازمان میراث فرهنگی در جلسات شورای اجتماعی کشور 1394←…
 • ، عضو شورای پارک علم و فناوری 1394←…
 • ، سمت: عضویت هیأت امنای دانشگاه جامع علمی کاربردی 1393←…
 • ، سمت: عضو هیأت امنای دانشگاه فنی و حرفه ای 1393←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PHD ، دانشگاه تهران ، مدیریت دولتی

1379 ← 1386

M.Sc ، دانشگاه شهید بهشتی ، اقتصاد نظری

1367 ← 1371

B.Sc ، شهید بهشتی ، اقتصاد نظری

1367 ← 1371

B.Sc ، شهید بهشتی ، اقتصاد نظری

1364 ← 1368

کارشناسی ، تهران ، مدیریت دولتی

1107 ← 1111

فعالیت های علمی