اعضای هیات علمی

محمدعلی شاه حسینی

محمدعلی شاه حسینی،

دانشیار
 • ، دبیر هیأت نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه های عتف استان تهران
 • ، عضو کارگروه تخصصی نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور
 • ، عضو کارگروه تخصصی نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان
 • ، رئیس کارگروه تخصصی موسسات پژوهش و فناوری نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه های استان تهران
 • ، رئیس کارگروه تخصصی دانشگاه های غیردولتی - غیر انتفاعی و موسسات آموزش عالی آزاد نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه های استان تهران
 • ، رئیس کارگروه تخصصی دانشگاه های دولتی نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه های استان تهران
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
شماره تماس : 61117789
اتاق : ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 47
صفحه رخ نما
Google Scholar
 • 12 ارجاعات
 • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۲۵

پروفایل

 • ، رئیس کارگروه تخصصی دانشگاه های دولتی نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه های استان تهران 1398←1400
 • ، رئیس کارگروه تخصصی دانشگاه های غیردولتی - غیر انتفاعی و موسسات آموزش عالی آزاد نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه های استان تهران 1398←1400
 • ، رئیس کارگروه تخصصی موسسات پژوهش و فناوری نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه های استان تهران 1398←1400
 • ، عضو کارگروه تخصصی نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان 1398←1400
 • ، عضو کارگروه تخصصی نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور 1398←1400
 • ، دبیر هیأت نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه های عتف استان تهران 1397←1400
 • ، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت 1396←1397
 • ، معاون پژوهش و فن آوری دانشکده مدیریت 1394←1396
 • ، معاون علمی پردیس البرز دانشگاه تهران 1391←1392
 • ، معاون اقتصادی و توسعه سازمان سرمایه گذاری دانشگاه تهران 1390←1391
 • ، رئیس اداره فناوری و اطلاعات دانشکده مدیریت 1388←1390

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مدیریت-سیاستگزاری بازرگانی

1383 ← 1388

M.Sc ، دانشگاه تهران ، مدیریت صنعتی _ گرایش تولید

1378 ← 1381

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مدیریت صنعتی

1374 ← 1378

فعالیت های علمی