اعضای هیات علمی

آیدین سلام زاده

آیدین سلام زاده،

استادیار
  • ، مشاور مرکز نوآوری کسب و کار دانشکده مدیریت
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
شماره تماس : 61117664
اتاق : ساختمان امام رضا- طبقه پنجم- اتاق 518
صفحه رخ نما