اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سعید باجلان

سعید باجلان،

استادیار
  • دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، معاون مدیر گروه مالی دانشکده مدیریت
  • دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، استاد راهنمای دانشجویان شاهد و ایثارگر
دانشکده مدیریت
مدیریت مالی و بیمه
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی