اعضای هیات علمی

سعید باجلان

سعید باجلان،

استادیار
  • ، معاون مدیر گروه مالی دانشکده مدیریت
  • ، استاد راهنمای دانشجویان شاهد و ایثارگر
دانشکده مدیریت
مدیریت مالی و بیمه
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی