اعضای هیات علمی

محمد رضا اسمعیلی گیوی

محمد رضا اسمعیلی گیوی،

استادیار
  • معاونت اجرایی
  • عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 48 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
Google Scholar
  • 214 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال