اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد رضا اسمعیلی گیوی

محمد رضا اسمعیلی گیوی،

استادیار
  • کیش ، عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 5 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۴
Google Scholar
  • 96 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۴

پروفایل

  • کیش ، عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی بازیابی تعاملی اطلاعات 1395←…
  • سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها ، دبیر علمی 1393←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی