اعضای هیات علمی

رضا تهرانی

رضا تهرانی،

استاد
  • ، مدیر گروه آموزشی حسابداری پردیس کیش
دانشکده مدیریت
مدیریت مالی و بیمه
شماره تماس : 61117675
اتاق : ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 52
صفحه رخ نما
Scopus
  • 17 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
Google Scholar
  • 356 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پروفایل

  • ، مدیر گروه آموزشی مدیریت مالی و بیمه 1395←1397
  • ، مدیر گروه آموزشی حسابداری پردیس کیش 1394←…
  • ، مدیر گروه آموزشی مدیریت مالی و بیمه 1393←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی