اعضای هیات علمی

سیدرضا سیدجوادین

سیدرضا سیدجوادین،

استاد
  • ، مدیر گروه منابع انسانی
  • ، مدی گروه مدیریت منابع انسانی و مدیریت اجرایی پردیس البرز دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
شماره تماس : 61117673
اتاق : ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 60
صفحه رخ نما
Scopus
  • 3 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
Google Scholar
  • 1586 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پروفایل

  • ، مدیر گروه آموزشی مدیریت منابع انسانی دانشکده مدیریت 1394←1396
  • ، مدی گروه مدیریت منابع انسانی و مدیریت اجرایی پردیس البرز دانشگاه تهران 1393←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تربیت مدرس ، مدیریت باگرایش منابع انسانی

1388 ← 1372

M.Sc ، تربیت مدرس ، مدیریت بازرگانی

1361 ← 1365

کارشناسی ، گیلان ، مدیریت صنعتی

1354 ← 1357

فعالیت های علمی