اعضای هیات علمی

محمد رضا صادقی مقدم

محمد رضا صادقی مقدم،

دانشیار
  • ، عضویت در کمیسیون سیاست گذاری مرکز مالکیت فکری دانشگاه
دانشکده مدیریت
مدیریت صنعتی
شماره تماس : 61117681
اتاق : ساختمان اساتید- همکف- اتاق 38
صفحه رخ نما
Scopus
  • 129 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
Google Scholar
  • 235 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۵

پروفایل

  • ، عضویت در کمیسیون سیاست گذاری مرکز مالکیت فکری دانشگاه 1399←…
  • ، عضو کمیته اجرایی اولین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی 1394←1395
  • ، معاون توسعه و ساماندهی سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران 1394←1397
  • ، عضو کمیته علمی کنفرانس مدیریت خدمات 1393←1393
  • ، عضو هیات مدیره انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران 1392←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی