اعضای هیات علمی

علی پیران نژاد

علی پیران نژاد،

دانشیار
  • عضو کمیته علمی نخستین همایش کلینیک مدیریت
  • معاون گروه آموزشی مدیریت دولتی
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
شماره تماس : 61117782
اتاق : ساختمان امام رضا- اتاق 506
صفحه رخ نما
Scopus
  • 125 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 385 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.