اعضای هیات علمی

نادر نقشینه

نادر نقشینه،

دانشیار
  • مشاور بین الملل
  • مشاور امور بین الملل
  • معاون اجرایی
Scopus
  • 35 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
Google Scholar
  • 210 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۱۹

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.