اعضای هیات علمی

محمدرضا وصفی

محمدرضا وصفی،

استادیار
 • مدیر امور بین الملل 24 مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
 • عضو ستاد نوزدهمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران
 • مدیر کل دفتر مجامع و تشکلها و فعالیتهای فرهنگی
 • عضو ستاد بیستمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران
 • عضو هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات ناشران
 • مدیر امور بین الملل بیست و ششمین نمایشگاه بین اللمی کتاب تهران
 • رئیس هیأت داوران انتخاب ناشر نمونه سال
 • عضو شورای برنامه ریزی و مطالعات راهبردی خانه کتاب
 • عضو شورای برنامه ریزی فعالیتهای فرهنگی خارج از کشور
 • عضو شورای بسیاستگذاری بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
 • دبیر علمی بیست و یکمین دوره جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران
 • عضو ستاد بیست و یکمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران
 • دبیر علمی جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران
 • عضو هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات ناشران
 • عضو شورای برنامه ریزی بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
 • مدیر امور بین الملل بیست و هفتمین نمایشگاه بین اللمی کتاب تهران
 • عضو هیأت امنای موسسه خانه کتاب
 • عضو شورای سیاست گذاری نمایشگاه یاد یار مهربان
 • مسئول ارزشیابی محتوایی کتب خارجی بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
 • عضو هیأت رسیدگی به تخلفات ناشران بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
 • دبیر شورای تخصصی بررسی و بازنگری جوایز فرهنگی و ادبی معاونت فرهنگی
 • عضو شورای برنامه ریزی بیست و دومین دوره هفته کتاب
Scopus
 • 1 ارجاعات
 • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
 • 28 ارجاعات
 • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

 • عضو شورای برنامه ریزی بیست و دومین دوره هفته کتاب 1393←…
 • دبیر شورای تخصصی بررسی و بازنگری جوایز فرهنگی و ادبی معاونت فرهنگی 1393←…
 • عضو هیأت رسیدگی به تخلفات ناشران بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 1393←…
 • مسئول ارزشیابی محتوایی کتب خارجی بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 1393←…
 • عضو شورای سیاست گذاری نمایشگاه یاد یار مهربان 1392←…
 • عضو هیأت امنای موسسه خانه کتاب 1392←…
 • عضو شورای برنامه ریزی بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 1392←…
 • مدیر امور بین الملل بیست و هفتمین نمایشگاه بین اللمی کتاب تهران 1392←…
 • عضو هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات ناشران 1392←…
 • دبیر علمی جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران 1392←…
 • عضو ستاد بیست و یکمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 1392←…
 • دبیر علمی بیست و یکمین دوره جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران 1392←…
 • عضو شورای بسیاستگذاری بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 1392←…
 • عضو شورای برنامه ریزی فعالیتهای فرهنگی خارج از کشور 1392←…
 • عضو شورای برنامه ریزی و مطالعات راهبردی خانه کتاب 1392←…
 • رئیس هیأت داوران انتخاب ناشر نمونه سال 1391←…
 • مدیر امور بین الملل بیست و ششمین نمایشگاه بین اللمی کتاب تهران 1391←…
 • دبیر علمی جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران 1391←1391
 • عضو هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات ناشران 1391←…
 • عضو ستاد بیستمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 1391←…
 • مدیر کل دفتر مجامع و تشکلها و فعالیتهای فرهنگی 1390←…
 • عضو ستاد نوزدهمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 1390←…
 • مدیر امور بین الملل 24 مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 1390←…
 • مدیر اداره کل مجامع تشکل‌ها و فعالیت‌های فرهنگی 1380←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی