اعضای هیات علمی

محمود صارمی

محمود صارمی،(بازنشسته)

دانشیار
دانشکده مدیریت
مدیریت صنعتی
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما