اعضای هیات علمی

محمد مرادی

محمد مرادی،

استادیار
 • مشاور معاون اداری مالی دانشگاه، جهت پیاده سازی حسابداری تعهدی و تغییر سیستم مالی دانشگاه تهران
 • معاون اداری و مالی سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران
 • معاونت اداری مالی سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران
 • عضو کمیته علمی تدوین دستورالعمل اجرایی حسابداری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
 • مشاور معاون اداری مالی دانشگاه تهران
 • مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران
 • عضو کمیته علمی تدوین دستورالعمل اجرایی حسابداری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
 • مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران
 • مدیرکل مالی دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت
حسابداری و حسابرسی
شماره تماس : 61117795
اتاق : ساختمان امام رضا- اتاق 412
صفحه رخ نما
Scopus
 • 69 ارجاعات
 • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
 • 285 ارجاعات
 • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

پروفایل

 • مدیرکل مالی دانشگاه تهران 1398←…
 • معاون اداری و مالی سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران 1396←1397
 • مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران 1396←…
 • عضو کمیته علمی تدوین دستورالعمل اجرایی حسابداری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 1396←…
 • مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران 1396←…
 • مشاور معاون اداری مالی دانشگاه تهران 1395←…
 • عضو کمیته علمی تدوین دستورالعمل اجرایی حسابداری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 1395←…
 • معاونت اداری مالی سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران 1395←…
 • معاون اداری و مالی سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران 1395←…
 • مشاور معاون اداری مالی دانشگاه، جهت پیاده سازی حسابداری تعهدی و تغییر سیستم مالی دانشگاه تهران 1394←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشکده شهید شمسی پور ، حسابداری

… ← 1384

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، حسابداری

… ← 1386

دکتری ، دانشگاه تهران ، حسابداری

… ← 1391

فعالیت های علمی