اعضای هیات علمی

محمد مرادی

محمد مرادی،

استادیار
 • ، مشاور معاون اداری مالی دانشگاه، جهت پیاده سازی حسابداری تعهدی و تغییر سیستم مالی دانشگاه تهران
 • ، معاون اداری و مالی سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران
 • ، معاونت اداری مالی سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران
 • ، عضو کمیته علمی تدوین دستورالعمل اجرایی حسابداری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
 • ، مشاور معاون اداری مالی دانشگاه تهران
 • ، مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران
 • ، مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران
 • ، عضو کمیته علمی تدوین دستورالعمل اجرایی حسابداری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
 • ، مدیرکل مالی دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت
حسابداری و حسابرسی
شماره تماس : 61117795
اتاق : ساختمان امام رضا- اتاق 412
صفحه رخ نما
Scopus
 • 60 ارجاعات
 • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
Google Scholar
 • 265 ارجاعات
 • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳

پروفایل

 • ، مدیرکل مالی دانشگاه تهران 1398←…
 • ، عضو کمیته علمی تدوین دستورالعمل اجرایی حسابداری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 1396←…
 • ، مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران 1396←…
 • ، معاون اداری و مالی سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران 1396←1397
 • ، مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران 1396←…
 • ، مشاور معاون اداری مالی دانشگاه تهران 1395←…
 • ، عضو کمیته علمی تدوین دستورالعمل اجرایی حسابداری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 1395←…
 • ، معاونت اداری مالی سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران 1395←…
 • ، معاون اداری و مالی سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران 1395←…
 • ، مشاور معاون اداری مالی دانشگاه، جهت پیاده سازی حسابداری تعهدی و تغییر سیستم مالی دانشگاه تهران 1394←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی