اعضای هیات علمی

محسن نظری

محسن نظری،

دانشیار
 • دانشگاه تهران ، سر ذبیر مجله انگلیسی دانشکده مدیریت
 • ، هییت علمی وابسته دانشکده مدیریت پردیس قم دانشگاه تهران
 • دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، نماینده ھیات اجرایی جذب
 • ، کمیته علمی پنجمین کنفرانس مدیریت استراتژیک دانشگاه تهران
 • ، عضو کارگروه تخصصی گردشگری وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
شماره تماس : 61115672
اتاق : ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 59
صفحه رخ نما

https://www.researchgate.net/profile/Mohsen_Nazari6

Scopus
 • 7 ارجاعات
 • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۸
Google Scholar
 • 354 ارجاعات
 • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۲۵

پروفایل

 • ، عضو کارگروه تخصصی گردشگری وزارت علوم و تحقیقات و فناوری 1398←…
 • ، کمیته علمی پنجمین کنفرانس مدیریت استراتژیک دانشگاه تهران 1397←…
 • دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، نماینده ھیات اجرایی جذب 1396←…
 • ، عضو شورای اموزشی و پژوهشی پردیس البرز 1394←1395
 • ، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1394←1395
 • ، عضو وابسته گروه MBA 1393←1395
 • ، مدیر گروه مدیریت بازرگانی و MBA پردیس البرز 1393←1395
 • ، هییت علمی وابسته دانشکده مدیریت پردیس قم دانشگاه تهران 1392←…
 • دانشگاه تهران ، سر ذبیر مجله انگلیسی دانشکده مدیریت 1392←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، اقتصاد گرایش اقتصاد نظری اقتصاد سنجی اقتصاد بخش عمومی

1368 ← 1375

M.Sc ، تهران ، علوم اقتصادی

1365 ← 1368

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، اقتصاد نظری

1362 ← 1365

فعالیت های علمی