اعضای هیات علمی

محمدرضا نیکبخت

محمدرضا نیکبخت،

دانشیار
دانشکده مدیریت
حسابداری و حسابرسی
شماره تماس : 61117689
اتاق : ساختمان اساتید- همکف- اتاق 30
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، تربیت مدرس ، حسابداری

1387 ← 1361

دکتری ، تربیت مدرس ، حسابداری

1369 ← 1376

کارشناسی ، علامه طبا طبایی ، بازرگانی

1355 ← 1361

فعالیت های علمی