اعضای هیات علمی

مهدی محمدی

مهدی محمدی،

استادیار
 • ، عضو کارگروه راه اندازی و بازنگری رشته " آینده پژوهی" در مقطع دکتری
 • ، معاون گروه فناوری بین رشته ای
 • انحمن مدیریت فناوری ایران ، رییس کمیته علمی و توسعه جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری
 • ، عضو کمیته بین الملل انجمن مدیریت فناوری ایران
 • ، مشاور معاون سیاست‌گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 • ، عضو کمیته علمی برنامه ملی آینده نگاری
 • ، مدیر دومین طرح ملی پیمایش نوآوری ایران
دانشکده مدیریت
مدیریت صنعتی
شماره تماس : 61117618
اتاق : ساختمان اساتید- همکف- اتاق 42
صفحه رخ نما

پروفایل

 • ، دبیر پانل توسعه اکوسیستم نوآوری و بسترهای نهادی آن 1396←1396
 • ، دبیر پانل حکمرانی خوب در تأمین مالی نوآوری: مروری بر دو دهه تجربه ایران 1396←1396
 • ، مدیر دومین طرح ملی پیمایش نوآوری ایران 1394←…
 • ، عضو کمیته علمی برنامه ملی آینده نگاری 1394←…
 • انجمن مدیریت فناوری ایران ، دبیر علمی کارگاه بین المللی تجربه نیم قرن سیاست گذاری علم و فناوری هند 1394←1394
 • ، مشاور معاون سیاست‌گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 1394←…
 • ، عضو کمیته بین الملل انجمن مدیریت فناوری ایران 1394←…
 • ، دبیر پانل تجاری سازی و انتقال فناوری دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی فناوری 1393←1393
 • انحمن مدیریت فناوری ایران ، رییس کمیته علمی و توسعه جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری 1393←…
 • ، معاون گروه فناوری بین رشته ای 1392←…
 • ، عضو کارگروه راه اندازی و بازنگری رشته " آینده پژوهی" در مقطع دکتری 1392←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی