اعضای هیات علمی

محمدرضا مهرگان

محمدرضا مهرگان،

استاد
دانشکده مدیریت
مدیریت صنعتی
شماره تماس : 61117676
اتاق : ساختمان اساتید- همکف- اتاق 32
صفحه رخ نما
Scopus
  • 77 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
Google Scholar
  • 754 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحقیق در عملیات پیشرفته 4305316 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/27 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
تحقیق در عملیات پیشرفته 4305316 2 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/27 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
تحقیق در عملیات نرم 4305090 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/30 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
مدل سازی کمی در مدیریت 4305019 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
تحقیق در عملیات پیشرفته 4305316 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/18 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
تحقیق در عملیات نرم پیشرفته 4305156 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/08 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1398
تحقیق در عملیات پیشرفته 4305316 2 03 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مدل سازی کمی در مدیریت 4305019 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
تحقیق در عملیات نرم پیشرفته 4305156 2 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
تحقیق در عملیات پیشرفته 4305316 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/03 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1397
تحقیق در عملیات پیشرفته 4305316 2 03 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/22 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
تحقیق در عملیات نرم 4305090 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مدل سازی کمی در مدیریت 4305019 2 03 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1397/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
تحقیق در عملیات نرم 4305090 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
تحقیق در عملیات نرم 4305090 2 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
تحقیق در عملیات نرم پیشرفته 4305156 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مدل سازی ریاضی 4303238 3 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مدل سازی ریاضی 4305303 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
نمایش 18 نتیجه
از 1