اعضای هیات علمی

مهرداد استیری

مهرداد استیری،

استادیار
  • ، دبیر کانون دانش آموختگان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
  • ، مدیریت گروه مدیریت منابع انسانی و مدیریت اجرایی پردیس البرز دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
شماره تماس : 61117724
اتاق : ساختمان امام رضا- اتاق 502
صفحه رخ نما
Scopus
  • 68 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
Google Scholar
  • 394 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

پروفایل

  • ، مدیریت گروه مدیریت منابع انسانی و مدیریت اجرایی پردیس البرز دانشگاه تهران 1397←…
  • ، دبیر کانون دانش آموختگان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1393←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، مدیریت منابع انسانی

1387 ← 1392

M.Sc ، تهران ، مدیریت بازاریابی

1384 ← 1386

کارشناسی ، علامه طباطبایی ، مدیریت بازرگانی

1379 ← 1384

فعالیت های علمی