اعضای هیات علمی

مجتبی امیری

مجتبی امیری،

دانشیار
 • ریاست مرکز پژوهشهای کاربردی دانشکده مدیریت
 • مدیر گروه
 • عضو کارگروه تدوین برنامه جامع پژوهش وفناوری دانشگاه تهران
 • عضویت در کمیته مشورتی تدوین برنامه راهبردی سوم دانشگاه
 • ضو شورای تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری انتشارات دانشگاه
 • عضو شورای تدوین برنامه ششم توسعه
 • مدیر گروه
 • عضویت هیئت امنای مؤسسه آموزش عالی
 • نمایندگی هیئت ممیزه
 • کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی 37001
 • نماینده دانشکده در هیئت ممیزه دانشگاه
 • عضویت در اتاق فکر اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
شماره تماس : 61117663
اتاق : ساختمان اساتید- همکف- اتاق 24
صفحه رخ نما
Google Scholar
 • 118 ارجاعات
 • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پروفایل

 • عضویت در اتاق فکر اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم 1400←1403
 • کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی 37001 1399←1400
 • دبیر کمیته تخصصی حکمرانی و خط مشی گذاری هفدهمین همایش بین المللی مدیریت 1399←1400
 • عضو شورای راهبردی آموزشهای شهروندی شهرداری تهران 1398←1400
 • عضو کمیته سیاستگذاری آموزشی شورای عالی آموزش و پرورش 1398←1400
 • عضو هیئت مدیره انجمن علمی فلسفه میان فرهنگی 1397←1399
 • عضویت کمیته علمی 1397←1398
 • مدیر گروه 1397←1399
 • عضویت کمیته علمی همایش 1397←1398
 • دبیری کمیته علمی مدیریت و اقتصاد دومین همایش ملی خیر ماندگار 1397←1397
 • عضویت شورا 1397←1398
 • عضو کمیته علمی تخصصی مدیریت کمیسیون هیئت ممیزه دانشگاه جامع غلمی - کاربردی 1397←1399
 • مدیر گروه 1396←…
 • عضویت گروه 1395←1397
 • مدیر گروه 1394←1396
 • عضو شورای تدوین برنامه ششم توسعه 1394←…
 • ضو شورای تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری انتشارات دانشگاه 1394←…
 • عضویت در کمیته مشورتی تدوین برنامه راهبردی سوم دانشگاه 1394←…
 • عضو کارگروه تدوین برنامه جامع پژوهش وفناوری دانشگاه تهران 1393←…
 • مدیر گروه 1392←…
 • ریاست مرکز پژوهشهای کاربردی دانشکده مدیریت 1392←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تهران ، مدیریت منابع انسانی

1389 ← 1384

فعالیت های علمی