اعضای هیات علمی

مجتبی امیری

مجتبی امیری،

دانشیار
 • ، ریاست مرکز پژوهشهای کاربردی دانشکده مدیریت
 • ، مدیر گروه
 • ، عضو کارگروه تدوین برنامه جامع پژوهش وفناوری دانشگاه تهران
 • ، عضویت در کمیته مشورتی تدوین برنامه راهبردی سوم دانشگاه
 • ، ضو شورای تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری انتشارات دانشگاه
 • ، عضو شورای تدوین برنامه ششم توسعه
 • ، مدیر گروه
 • ، مدیر گروه
 • ، عضویت هیئت امنای مؤسسه آموزش عالی
 • ، نمایندگی هیئت ممیزه
دانشکده مدیریت
مدیریت دولتی
شماره تماس : 61117663
اتاق : ساختمان اساتید- همکف- اتاق 24
صفحه رخ نما
Google Scholar
 • 118 ارجاعات
 • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پروفایل

 • ، عضویت کمیته علمی 1397←1398
 • ، مدیر گروه 1397←1399
 • ، عضویت کمیته علمی همایش 1397←1398
 • ، دبیری کمیته علمی مدیریت و اقتصاد دومین همایش ملی خیر ماندگار 1397←1397
 • ، عضویت شورا 1397←1398
 • ، عضو کمیته علمی تخصصی مدیریت کمیسیون هیئت ممیزه دانشگاه جامع غلمی - کاربردی 1397←1399
 • ، مدیر گروه 1396←…
 • ، عضویت گروه 1395←1397
 • ، مدیر گروه 1394←1396
 • ، عضو شورای تدوین برنامه ششم توسعه 1394←…
 • ، ضو شورای تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری انتشارات دانشگاه 1394←…
 • ، عضویت در کمیته مشورتی تدوین برنامه راهبردی سوم دانشگاه 1394←…
 • ، عضو کارگروه تدوین برنامه جامع پژوهش وفناوری دانشگاه تهران 1393←…
 • ، مدیر گروه 1392←…
 • ، ریاست مرکز پژوهشهای کاربردی دانشکده مدیریت 1392←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تهران ، مدیریت با گرایش رفتار سازمانی

1389 ← 1384

فعالیت های علمی