اعضای هیات علمی

کاوه مهرانی

کاوه مهرانی،

دانشیار
  • مدیر گروه
دانشکده مدیریت
حسابداری و حسابرسی
شماره تماس : 61117623
اتاق : ساختمان امام رضا- اتاق 526
صفحه رخ نما

پروفایل

  • مدیر گروه 1397←…
  • مدیرکل مالی 1394←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تهران ، حسابداری

1376 ← 1386

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، حسابداری

1372 ← 1375

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، حسابداری

1366 ← 1371

فعالیت های علمی