اعضای هیات علمی

پروفایل

  • ریاست کتابخانۀ دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران 1397←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، علوم کتابداری و اطلاع رسانی

1387 ←

فعالیت های علمی