اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

داتیس خواجه ئیان

داتیس خواجه ئیان،

استادیار
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
شماره تماس : 61117657
اتاق : ساختمان جنوبی، ضلع غربی، راهروی پایین، اتاق 140
فایل رزومه :   دانلود

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال