اعضای هیات علمی

مسعود کیماسی

مسعود کیماسی،

استادیار
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
شماره تماس : 61117749
اتاق : ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 48
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 126 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال