اعضای هیات علمی

مسعود کیماسی

مسعود کیماسی،

استادیار
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
شماره تماس : 61117749
اتاق : ساختمان اساتید- طبقه بالا - اتاق 48
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی