اعضای هیات علمی

حسین صفری

حسین صفری،

استاد
 • ، عضویت در کارگروه فرعی بازنگری و تدوین برنامه درسی رشته مدیریت صنعتی
 • پردیس البرز دانشگاه تهران ، مدیر گروه مدیریت صنعتی پردیس البرز
 • ، عضویت در کمیته مشترک همکاری های دانشگاه با گروه صنعتی گلرنگ
 • ، عضویت در کمیته تخصصی مدیریت صنعتی از کارگروه ویژه مدیریت در شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • ، عضویت در کارگروه صلاحیت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت به عنوان نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی
 • ، عضویت در کمیته بررسی موارد خاص فعالیتهای پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران
 • ، عضویت در کارگروه بررسی بند 6 ماده یک آیین نامه ارتقا اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران
 • ، رئیس هیأت داوری کمیته پژوهشی، علوم انسانی جشنواره دانشجویی نمونه سال 1398
 • ، عضویت در شورای توسعه و سرمایه گذاری پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت
مدیریت صنعتی
شماره تماس : 61117653
اتاق : ساختمان اساتید- همکف- اتاق 39
صفحه رخ نما
Scopus
 • 209 ارجاعات
 • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
Google Scholar
 • 1385 ارجاعات
 • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

فعالیت های علمی

  نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال