اعضای هیات علمی

حسین صفری

حسین صفری،

استاد
 • عضویت در کارگروه فرعی بازنگری و تدوین برنامه درسی رشته مدیریت صنعتی
 • عضویت در کمیته مشترک همکاری های دانشگاه با گروه صنعتی گلرنگ
 • عضویت در کمیته تخصصی مدیریت صنعتی از کارگروه ویژه مدیریت در شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • عضویت در کارگروه صلاحیت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت به عنوان نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی
 • عضویت در کمیته بررسی موارد خاص فعالیتهای پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران
 • عضویت در کارگروه بررسی بند 6 ماده یک آیین نامه ارتقا اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران
 • رئیس هیأت داوری کمیته پژوهشی، علوم انسانی جشنواره دانشجویی نمونه سال 1398
 • عضویت در شورای توسعه و سرمایه گذاری پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
 • مدیر گروه صنعتی پردیس بین المللی کیش
 • عضویت در کمیته منتخب دانشگاه فردوسی مشهد
 • عضویت وابسته پردیس البرز
 • عضو هیأت مدیره انجمن علوم مدیریت ایرا
 • مدیر گروه صنعتی 2
 • عضویت در کارگروه بررسی توانمندی علمی جذب هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دانشکده مدیریت
مدیریت صنعتی
شماره تماس : 61117653
اتاق : ساختمان اساتید- همکف- اتاق 39
صفحه رخ نما
Scopus
 • 321 ارجاعات
 • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
Google Scholar
 • 2268 ارجاعات
 • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

فعالیت های علمی

  نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال