اعضای هیات علمی

حسین صفری

حسین صفری،

استاد
 • عضویت در کارگروه فرعی بازنگری و تدوین برنامه درسی رشته مدیریت صنعتی
 • عضویت در کمیته مشترک همکاری های دانشگاه با گروه صنعتی گلرنگ
 • عضویت در کمیته تخصصی مدیریت صنعتی از کارگروه ویژه مدیریت در شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • عضویت در کارگروه صلاحیت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت به عنوان نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی
 • عضویت در کمیته بررسی موارد خاص فعالیتهای پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران
 • عضویت در کارگروه بررسی بند 6 ماده یک آیین نامه ارتقا اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران
 • رئیس هیأت داوری کمیته پژوهشی، علوم انسانی جشنواره دانشجویی نمونه سال 1398
 • عضویت در شورای توسعه و سرمایه گذاری پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت
مدیریت صنعتی
شماره تماس : 61117653
اتاق : ساختمان اساتید- همکف- اتاق 39
صفحه رخ نما
Scopus
 • 248 ارجاعات
 • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
Google Scholar
 • 1731 ارجاعات
 • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدیریت کیفیت جامع و تعالی سازمانی 4305148 2 01 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/26 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
علم مدیریت فازی 4305038 2 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
بررسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طرح های صنعتی 4305062 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1399/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مدیریت کیفیت جامع و تعالی سازمانی 4305148 2 01 هرهفته شنبه (17:00 - 19:00) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
تحقیق در عملیات 1 4305042 3 03 هرهفته شنبه (14:15 - 15:45) | هرهفته دو شنبه (14:15 - 15:45) 1398/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
تحقیق در عملیات 1 4303293 3 03 هرهفته شنبه (14:15 - 15:45) | هرهفته دو شنبه (14:15 - 15:45) 1398/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
علم مدیریت فازی 4305038 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
مدیریت منابع انسانی پیشرفته 4305080 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1397
مدیریت منابع انسانی پیشرفته 4305080 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1397
تحقیق در عملیات 2 4305043 3 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:00) 1398/04/01 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
روش های کمی در جهانگردی 4303406 2 01 هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) 1398/04/01 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1397
مدیریت منابع انسانی پیشرفته 4305080 2 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
روش تحقیق 4309051 2 03 هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
روش تحقیق 4302185 2 02 هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
روش تحقیق 4302185 2 04 هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) 1397/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مدیریت استراتژیک پیشرفته 4305079 2 01 هرهفته شنبه (17:00 - 19:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تحقیق در عملیات 1 4305042 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1396/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
علم مدیریت فازی 4305038 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
علم مدیریت فازی 4305038 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار 4305084 2 01 هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1396/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2