اعضای هیات علمی

حسین صفری

حسین صفری،

استاد
 • عضویت در کارگروه فرعی بازنگری و تدوین برنامه درسی رشته مدیریت صنعتی
 • پردیس البرز دانشگاه تهران ، مدیر گروه مدیریت صنعتی پردیس البرز
 • عضویت در کمیته مشترک همکاری های دانشگاه با گروه صنعتی گلرنگ
 • عضویت در کمیته تخصصی مدیریت صنعتی از کارگروه ویژه مدیریت در شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • عضویت در کارگروه صلاحیت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت به عنوان نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی
 • عضویت در کمیته بررسی موارد خاص فعالیتهای پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران
 • عضویت در کارگروه بررسی بند 6 ماده یک آیین نامه ارتقا اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران
 • رئیس هیأت داوری کمیته پژوهشی، علوم انسانی جشنواره دانشجویی نمونه سال 1398
 • عضویت در شورای توسعه و سرمایه گذاری پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت
مدیریت صنعتی
شماره تماس : 61117653
اتاق : ساختمان اساتید- همکف- اتاق 39
صفحه رخ نما
Scopus
 • 218 ارجاعات
 • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
 • 1434 ارجاعات
 • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

پروفایل

 • عضویت در شورای توسعه و سرمایه گذاری پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران 1398←…
 • رئیس هیأت داوری کمیته پژوهشی، علوم انسانی جشنواره دانشجویی نمونه سال 1398 1398←…
 • عضویت در کمیته منتخب دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان 1398←1398
 • رئیس هیأت داوری کمیته پژوهشی، علوم انسانی در جشنواره دانشجوی نمونه سال 97 1397←1397
 • عضویت در کارگروه بررسی بند 6 ماده یک آیین نامه ارتقا اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران 1397←…
 • عضویت در کمیته بررسی موارد خاص فعالیتهای پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران 1397←…
 • عضویت در کارگروه صلاحیت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت به عنوان نماینده هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی 1396←…
 • عضویت در کمیته تخصصی مدیریت صنعتی از کارگروه ویژه مدیریت در شورای عالی انقلاب فرهنگی 1396←…
 • عضویت در کمیته مشترک همکاری های دانشگاه با گروه صنعتی گلرنگ 1396←…
 • معاونت پژوهش و فناوری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران 1396←1397
 • پردیس البرز دانشگاه تهران ، مدیر گروه مدیریت صنعتی پردیس البرز 1395←…
 • عضویت در کارگروه فرعی بازنگری و تدوین برنامه درسی رشته مدیریت صنعتی 1395←…
 • فرصت مطالعاتی - دانشگاه لیسبون - دانشکده علم و تکنولوژی - دپارتمان مهندسی صنایع و مکانیک 1394←1395
 • عضویت وابسته در گروه MBA 1393←1395
 • مدیرر گرایش مدیریت صنعتی پردیس البرز 1393←1395
 • عضویت در کارگروه رفاهی دانشگاه 1393←1394
 • معاون اجرایی و دانشجویی 1392←1394
 • عضویت وابسته در پردیس فارابی قم 1392←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، مدیریت صنعتی-مدیریت تولید و عملیات

1381 ← 1387

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات

1379 ← 1381

کارشناسی ، دانشگاه خلیج فارس بوشهر ، مدیریت صنعتی

1375 ← 1379

فعالیت های علمی