اعضای هیات علمی

جلیل حیدری دهوئی

جلیل حیدری دهوئی،

دانشیار
دانشکده مدیریت
مدیریت صنعتی
شماره تماس : 61117686
اتاق : ساختمان اساتید- همکف- اتاق 29
صفحه رخ نما
Scopus
  • 315 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۹
Google Scholar
  • 507 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۲

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، صنعتی امیرکبیر ، مهندسی صنایع - صنایع

1383 ← 1389

M.S ، صنعتی امیرکبیر ، مهندسی صنایع - صنایع

1381 ← 1383

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی صنایع - صنایع

1377 ← 1381

فعالیت های علمی