اعضای هیات علمی

هاشم آقازاده

هاشم آقازاده،

دانشیار
 • ، نماینده پژوهشی گروه مدیریت بازرگانی در شورای پژوهشی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • ، استاد راهنمای دانشجویان مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • ، عضویت کارگروه روابط بین الملل دانشکده
 • ، عضو کارگروه ارزیابی و پذیرش پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
 • ، عضو شورای پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
 • ، عضو شورای معاونین اداری و مالی دانشگاه تهران
 • ، سرپرست معاونت اجرایی و پشتیبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
 • ، عضو دائم کمیته راهبردی آموزش دانشکده مدیریت
 • ، قائم مقام مدیر در پروژه "چگونگی ایفای نقش موثر چرخه علم و فناوری در اقتصاد دانش بنیان"
 • ، مسئول طراحی خدمات پشتیبانی پارک علم و فناوری تجاری ICT و نظام مناسب اجرایی آن
 • ، نشست یک روزه تنوع بخشی به منابع درآمدی دانشگاه
 • ، دبیر علمی فستیوال تجاری سازی و سرمایه گذاری در سال 1396
 • ، عضو کمیته مدیریت بازرگانی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی
 • ، تدوین و بازنگری برنامه های درسی دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی با کارگروه مدیریت شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
شماره تماس : 61117624
اتاق : ساختمان اساتید- همکف- اتاق 40
صفحه رخ نما
Scopus
 • 10 ارجاعات
 • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.