اعضای هیات علمی

حنان عموزاد مهدیرجی

حنان عموزاد مهدیرجی،

استادیار
دانشکده مدیریت
مدیریت صنعتی
شماره تماس : 61117616
اتاق : ساختمان اساتید- همکف- اتاق 41
صفحه رخ نما
Scopus
  • 311 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
Google Scholar
  • 420 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۱۷

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، دانشگاه تهران ، مدیریت تولید و عملیات

1387 ← 1391

فعالیت های علمی