اعضای هیات علمی

غلامرضا کرمی

غلامرضا کرمی،

دانشیار
  • عضو گروه حسابداری سازمان سمت
  • معاون اداری و مالی
  • مدیر گروه رشته حسابداری پردیس البرز
دانشکده مدیریت
حسابداری و حسابرسی
شماره تماس : 61117697
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 327 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال