اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

غلامرضا کرمی

غلامرضا کرمی،

دانشیار
  • ، معاون اداری و مالی
دانشکده مدیریت
حسابداری و حسابرسی
شماره تماس : 61117697
اتاق : -
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 99 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال