اعضای هیات علمی

غلامرضا کرمی

غلامرضا کرمی،

دانشیار
  • عضو گروه حسابداری سازمان سمت
  • معاون اداری و مالی
  • مدیر گروه رشته حسابداری پردیس البرز
دانشکده مدیریت
حسابداری و حسابرسی
شماره تماس : 61117697
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 315 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تئوری حسابداری 1 4301038 3 01 هرهفته دو شنبه (09:00 - 12:00) 1400/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
تئوری های پیشرفته در حسابداری مالی 4301045 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
تئوری حسابداری 1 4301038 3 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1399/11/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
تئوری حسابداری 4301280 3 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1399/11/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
حسابداری میانه 2 4301081 4 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/10/27 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
تئوری حسابداری 2 4301039 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) 1399/04/12 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
حسابداری میانه 2 4301081 4 01 هرهفته یک شنبه (09:45 - 11:15) | هرهفته سه شنبه (09:45 - 11:15) 1399/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
تئوری حسابداری 1 4301038 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
حسابداری پیشرفته 2 4301047 3 01 هرهفته شنبه (09:45 - 11:15) | هرهفته دو شنبه (09:45 - 11:15) 1398/10/28 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
تئوری حسابداری 2 4301039 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) 1398/03/26 (13:00 - 15:00) ترم دوم 1397
حسابداری میانه 2 4301081 4 01 هرهفته شنبه (09:45 - 11:15) | هرهفته دو شنبه (09:45 - 11:15) 1398/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
تئوری حسابداری 1 4301038 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
حسابداری میانه 2 4301081 4 01 هرهفته شنبه (09:45 - 11:15) | هرهفته دو شنبه (09:45 - 11:15) 1397/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
تئوری حسابداری 2 4301039 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) 1397/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
تئوری های پیشرفته در حسابداری مالی 4301045 2 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:30) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
حسابداری میانه 1 4301080 4 01 هرهفته یک شنبه (09:45 - 11:15) | هرهفته سه شنبه (09:45 - 11:15) 1397/03/30 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
تئوری حسابداری 1 4301038 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) 1396/11/03 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
تئوری حسابداری 2 4301039 3 10 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/04 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
تئوری حسابداری 4301280 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) 1396/11/03 (13:30 - 15:30) ترم اول 1396
اقتصادسنجی مالی پیشرفته 4301128 2 02 هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) 1396/11/04 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2