اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

پروفایل

  • ، عضو گروه تخصصی حسابداری سمت 1397←1397
  • ، عضو گروه تخصصی حسابداری سمت 1396←1396
  • ، معاونت اجرایی و دانشجویی 1395←1398
  • ، عضو گروه حسابداری سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی 1395←1395
  • ، مدیر گروه حسابداری 1394←1395
  • ، عضو گروه حسابداری سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی ( سمت ) 1394←1394
  • ، مدیر دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر 1392←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی