اعضای هیات علمی

غلامرضا کرمی

غلامرضا کرمی،

دانشیار
  • ، معاون اداری و مالی
دانشکده مدیریت
حسابداری و حسابرسی
شماره تماس : 61117697
اتاق : -
صفحه رخ نما
Google Scholar
  • 132 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۲۵

پروفایل

  • ، عضو گروه تخصصی حسابداری سمت 1396←1396
  • ، معاون اداری و مالی 1395←1400
  • ، معاونت اجرایی و دانشجویی 1395←1398
  • ، عضو گروه حسابداری سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی 1395←1395
  • ، مدیر گروه حسابداری 1394←1395
  • ، عضو گروه حسابداری سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی ( سمت ) 1394←1394
  • ، مدیر دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر 1392←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی