اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

غلامرضا کرمی

غلامرضا کرمی،

دانشیار
  • دانشکده مدیریت ، معاونت اجرایی و دانشجویی
دانشکده مدیریت
حسابداری و حسابرسی
شماره تماس : 61117697
اتاق : -

پروفایل

  • سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ، عضو گروه تخصصی حسابداری سمت 1396←1397
  • دانشکده مدیریت ، معاونت اجرایی و دانشجویی 1395←1398
  • سازمان سمت ، عضو گروه حسابداری سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی 1395←1396
  • دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، مدیر گروه حسابداری 1394←1395
  • سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی ( سمت ) ، عضو گروه حسابداری سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی ( سمت ) 1394←1395
  • دانشکده مدیریت ، مدیر دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر 1392←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی