اعضای هیات علمی

غلامرضا کرمی

غلامرضا کرمی،

دانشیار
 • عضو گروه حسابداری سازمان سمت
 • معاون اداری و مالی
 • مدیر گروه رشته حسابداری پردیس البرز
دانشکده مدیریت
حسابداری و حسابرسی
شماره تماس : 61117697
صفحه رخ نما
Google Scholar
 • 315 ارجاعات
 • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

 • مدیر گروه رشته حسابداری پردیس البرز 1398←1400
 • عضو کمیته وندور لیست (vendor list) 1398←1399
 • عضو گروه تخصصی حسابداری سمت 1396←1396
 • معاون اداری و مالی 1395←1400
 • عضو گروه حسابداری سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی 1395←1395
 • عضو گروه حسابداری سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی 1394←1400
 • مدیر گروه حسابداری 1394←1395
 • عضو گروه حسابداری سازمان سمت 1394←1400
 • عضو گروه حسابداری سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی ( سمت ) 1394←1394
 • مدیر دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر 1392←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، حسابداری

… ←

فعالیت های علمی