اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فرشته امین

فرشته امین،

استادیار
  • دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، معاون پژوهشهای کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
  • دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، نماینده علمی انجمن دانشجویی منابع انسانی
  • بنیاد حامیان دانشگاه تهران ، مشاور و همیار ویژه در زمینه مدیریت و برنامه ریزی در بنیاد حامیان دانشگاه تهران
دانشکده مدیریت
مدیریت منابع انسانی
شماره تماس : 61117684
اتاق : ساختمان امام رضا- اتاق 413

پروفایل

  • بنیاد حامیان دانشگاه تهران ، مشاور و همیار ویژه در زمینه مدیریت و برنامه ریزی در بنیاد حامیان دانشگاه تهران 1396←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی