اعضای هیات علمی

محمدرحیم اسفیدانی

محمدرحیم اسفیدانی،

استادیار
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
شماره تماس : 61117779
اتاق : ساختمان اساتید- همکف- اتاق 43
صفحه رخ نما
Scopus
  • 66 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
Google Scholar
  • 259 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۹

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال