اعضای هیات علمی

محمدرحیم اسفیدانی

محمدرحیم اسفیدانی،

استادیار
دانشکده مدیریت
مدیریت بازرگانی
شماره تماس : 61117779
اتاق : ساختمان اساتید- همکف- اتاق 43
صفحه رخ نما
Scopus
  • 73 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
Google Scholar
  • 287 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.