اعضای هیات علمی

مهشید التماسی

مهشید التماسی،

استادیار
  • استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر